سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

دلداری دادنآخرین مطالب دلداری دادن در راستینه

با اهمیت

رها کردن دیگران

بپذیریم که مالک دیگران نیستیم

یکی از کارهای سخت زندگی ، فراموش کردن عزیزانی است که ما را ترک کرده اند . وقتی عزیزی را از دست می دهیم ، خشمگین می شویم و احساس ناکامی می کنیم ، زیرا این ماجرا منصفانه به نظر نمی آید . گاه قبول این حقیقت مشکل است که ایجاد روابط با دیگران یک ...
ادامه ی مطلب31 st می ماه 2016