سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

متروآخرین مطالب مترو در راستینه

اخبار

تاثیر سر و صدای سیستم حمل و نقل بر شنوایی

تاثیر سر و صدای سیستم حمل و نقل بر شنوایی!

سر و صدای سیستم حمل و نقل عمومی می تواند در دراز مدت موجب آسیب های شنوایی شود. تحقیقات جدید هشدار می دهند که هرچند مسافران هر روزه معمولا در معرض میزان سر و صدای توصیه شده قرار دارند، قرارگیری مکرر در معرض سر و صدای گاه و بی گاه بلند می تواند در طول ...
ادامه ی مطلب5 th فوریه ماه 2018