سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

ناامید شدنآخرین مطالب ناامید شدن در راستینه

اختصاصی

نوجوانی و افسانه استقلال

نوجوانی و افسانه استقلال

نوجوانان با پیروزی و شکست و پشیمانی به استقلال دست می یابند. زندگی مملوء از ناامیدی و سرخوردگی است. اعتقاداتی که به وجود می آیند یا آموخته میشوند، زمانی که نادرست از کار در می آیند، به منابع بزرگ ناامیدی تبدیل میشوند، حتی خیانت. ...
ادامه ی مطلب19 th ژانویه ماه 2018