سایت پزشکی و مجله سلامتی راستینه

گازگرفتگی توسط انسانآخرین مطالب گازگرفتگی توسط انسان در راستینه

کمک های اولیه

گازگرفتگی توسط انسان

درمان گازگرفتگی توسط انسان

درموارد زیر با اورژانس تماس بگیرید : گاز گرفتگی انسان آسیب جدی بر جاگذاشته باشد. بعد از ۱۰ دقیقه اعمال فشار ثابت برروی زخم خونریزی متوقف نشده باشد. خون با فشار از زخم بیرون میزند. ...
ادامه ی مطلب21 st ژوئن ماه 2019